Regulamin

Regulamin sklepu tyleslow.pl

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, znajdującego się pod domeną https://tyleslow.pl/ zwanego dalej “Sklepem”.
 2. Sklep prowadzi Dlaczemu sp. z o.o., ul. Lekka 3 lok. U4, 01-910 Warszawa, NIP: 521-370-64-71, zwany dalej “Administratorem”.
 3. Dokonywania transakcji w Sklepie wymaga posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej.
 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Administratora i osoby fizycznej, osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej dokonującej zakupu w Sklepie, zwanej dalej Kupującym.
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem

Definicje:

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna dokonująca zakupu w Sklepie,
 2. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu,
 3. Sklep – sklep internetowy, znajdujący się pod domeną https://tyleslow.pl/, prowadzący sprzedaż produktów cyfrowych, na odległość, za pomocą sieci Internet,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, 
 5. Administrator – Dlaczemu sp. z o.o., ul. Lekka 3 lok. U4, 01-910 Warszawa, NIP: 521-370-64-71.

Wymogi techniczne:

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, Użytkownik oraz Klient winni:
  a. Posiadać aktywne łącze internetowe,
  b. Włączyć akceptację plików cookies,
  c. Posiadać aktywne i działające konto poczty elektronicznej e-mail.
 2. Administrator nie ma obowiązku dostarczania Użytkownikowi ani Klientowi wyżej wymienionych elementów technicznych

Usługi świadczone przez Administratora:

 1. Administrator świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną za pomocą Sklepu.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Administratora jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@tyleslow.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Zasady dokonywania zakupów:

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. Kupujący może skontaktować się z Administratorem w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Jedyna forma płatności za zamówienie to płatność on-line: po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do serwisu secure.payu.com (PAYU S A (KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444)) celem dokonania płatności za zamówienie.
 4. Wystawienie faktury dla Kupującego jest możliwe po uzupełnieniu danych do faktury w pole “Dodatkowe informacje” lub po kontakcie z Administratorem pod mailem kontakt@tyleslow.pl

Wykonanie umowy:

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. W przypadku produktów, dostęp do treści może być ograniczony co do ilości pobrań, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po wyczerpaniu ilości pobrań, Kupujący utraci dostęp do produktu.
 3. W przypadku kursów i szkoleń on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego produktu w platformie i poza nią jakimkolwiek osobom trzecim,
  3) nie rozpowszechniać produktów ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do produktu oraz Sklepu.

Prawa własności intelektualnej:

 1. Administrator poucza Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Administratorowi.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w punkcie powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący powinien kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tyleslow.pl.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

Odstąpienie Konsumenta od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Postanowienia końcowe:

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.11.2021 r.